VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podnikající osoby: Gabriela Škodáčková

IČ: 05861454 | DIČ: CZ8859197380

Ústavní 413/18, 181 00 Praha 8, Česká republika

I.

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup knih, ebooků (elektronických knih), online brožur a manuálů, online kurzů a objednávky konzultací (dále též uváděno souhrnně nebo jednotlivě jako „produkt“, „produkty“) přes webové rozhraní www.gabrielaskodackova.cz  (dále též označované v textu jen jako „web“, „webové rozhraní“) provozované podnikatelem:

Gabriela Škodáčková

IČ: 05861454 | DIČ: CZ8859197380

Ústavní 413/18, 181 00 Praha 8, Česká republika,

zapsaná v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je Úřad městské části Praha 8, evidenční číslo živnostenského oprávnění ID RZP: 140233971.

2.    Nákup knihy, ebooků, online brožur, manuálů a online kurzů probíhá na základě Kupní smlouvy (dále též jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Poskytování konzultací probíhá na základě Smlouvy o poskytování konzultačních a poradenských služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (jako příjemcem služby – konzultace). I proces uzavírání této smlouvy je popsán podrobně níže v těchto VOP, v čl. III.

Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování konzultací. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o poskytování konzultací odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem nebo s užíváním internetových stránek www.gabrielaskodackova.cz  souvisí.

3. Přejeme si, aby pro vás byl nákup v na našich webových stránkách příjemně stráveným časem, abyste byli s nákupem naprosto spokojeni a abyste přesně věděli, co u nás naleznete, jak celý proces nákupu od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřešíme vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.

4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u nás nakoupíte vybrané produkty nebo objednáte konzultaci. Prosíme, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko, kterým odesíláte objednávku).

Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko potvrzující vaši objednávku, nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisujeme. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Smlouvy (tedy my především povinnost dodat vám produkt přesně podle vaší objednávky a vy svůj závazek zaplatit dohodnutou cenu).

5. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Víme, že jich není zrovna málo, a proto pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

I.               Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek

II.              Důležité pojmy (definice)

III.            Objednávka a uzavření Smlouvy

IV.           Cena produktů a platba

V.             Dodací podmínky

VI.           Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet

VII.          Odstoupení od Smlouvy

VIII.        Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

IX.           Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X.             Závěrečná ustanovení

II.

Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ, POSKYTOVATEL.

Prodávajícím/Poskytovatelem je:

Gabriela Škodáčková

IČ: 05861454 | DIČ: CZ8859197380

Ústavní 413/18, 181 00 Praha 8, Česká republika,

zapsaná v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je Úřad městské části Praha 8, evidenční číslo živnostenského oprávnění:

ID RZP: 140233971; Č. případu: 310008/U2017/4008/Krn; Č. j.: MCP8 030248/2017; SZ MCP8 030206/2017.

Adresa pro doručování: Červená skála 320, 250 68 Řež (Husinec), Praha – Východ, Česká republika.

Kontaktní telefon: +420 602 532 486

Adresa pro doručování elektronické pošty: gs@gabrielaskodackova.cz

2. KUPUJÍCÍ/KLIENT.  

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.gabrielaskodackova.cz  uzavře s podnikatelem Gabriela Škodáčková, jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní.

Klientem je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.gabrielaskodackova.cz uzavře s Gabrielou Škodáčkovou, jako Poskytovatelem, Smlouvu o poskytování konzultací, kterou si objedná jako konzultaci nabízenou na a tomto webovém rozhraní. Kupujícím/Klientem může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.  

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí Smlouva, ve které jako Kupující/Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající/poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu/klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Poskytujeme stejná práva všem kupujícím, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou spotřebiteli.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající/Poskytovatel a Kupující/Klient museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na webových stránkách www.gabrielaskodackova.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím/Klientem), nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím/Klientem a Prodávajícím/Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím/Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují v rozsahu maximálně přípustném dle kogentních ustanovení právních předpisů aplikaci ust.§ 2450 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na jejich smluvní vztah založený touto Smlouvou, pokud se konzultační služby týkají zprostředkování.

III.

Objednávka a uzavření Smlouvy

1. Kupující/Klient objednává zboží přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ A KONZULTACÍ.  Na webovém rozhraní www.gabrielaskodackova.cz naleznete veškeré naše produkty a služby i s podrobným popisem jejich hlavních vlastností, obsahu, s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající/Poskytovatel nejsme povinni uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto  produktů nebo Smlouvu o poskytování konzultací. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující/Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní a uvedením počtu/množství u jednotlivých objednávaných produktů), údaje pro dodání knih a jiných fyzických produktů (zejména dodací adresu, liší-li se od kontaktní/fakturační), vyberete způsob úhrady a způsob doručení knihy a jiných fyzických produktů.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko potvrzující objednávku.

O obdržení objednávky vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Přílohou tohoto mailu potvrzujícího obdržení vaší objednávky jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme, zašleme vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s námi.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

Jako Prodávající si vyhrazujeme právo zrušit vaši objednávku nebo její část před uzavřením Kupní smlouvy, jejímž předmětem by byla koupě tištěné knihy, pokud by došlo k úplnému vyprodání zásob a nebyl plánovaný dotisk knihy. V případě, že by nebyla kniha skladem, ale byl by plánovaný nebo již v realizaci dotisk, informovali bychom vás předem telefonicky nebo emailem o možném termínu dodání. Pokud s tímto termínem nebudete souhlasit a nedojde k dohodě o termínu dodání a nebo pokud již knihu kvůli úplnému vyprodání nelze dodat, nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka tak nebude realizována. Pokud by nastala situace, kdy jste již jako Kupující předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátíme s vámi dohodnutým způsobem, popřípadě, nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží.

Objednávat produkty přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu a nebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti, nebo zálohování serverů na straně poskytovatele hostingových služeb.

4. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná.

IV.

Cena produktů a platba

1. CENA PRODUKTŮ. U jednotlivých položek produktů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a veškerých případných dalších daní, cel a poplatků. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Náklady na dopravu a další náklady spojené s dodáním zboží (balné, expediční poplatek) jsou uvedeny v čl. V. VOP. Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko potvrzující objednávku, je již uvedena včetně dopravného a balného, jsou-li k jednotlivým produktům účtovány.

2. Sjednanou kupní cenou či cenou za poskytnutí konzultace (dále jen „cena“)  je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v našem vlastnictví.

4. ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

- bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu .Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY
s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
 bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 GOPAY s.r.o. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.“)

- v hotovosti při osobním odběru nebo poskytnutí osobní konzultace.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. Pouze připomínáme, jak jsme uvedli již výše, že nejsme povinni vám produkt dodat dříve, než uhradíte sjednanou cenu.

V případě objednávky konzultací telefonicky nebo e-mailem (tedy bez použití objednávkového formuláře), platba za konzultace probíhá vystavenou fakturou (případně vystavenou zálohovou fakturou – platba předem) podle předem domluvených a oboustranně telefonicky/písemně e-mailem odsouhlasených podmínek.

V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám o přijetí platby vystavíme doklad o přijaté platbě a při dodání produktu pak obdržíte mailem fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkt není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V.

Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Při koupi online kurzu vám po uhrazení kupní ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na vámi sdělenou elektronickou adresu zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP) a po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu .docx, .xlsx nebo pdf (e-book) dodán po zaplacení kupní ceny na vámi sdělenou mailovou adresu jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. Pokud zakoupíte knihu, bude zaslána na vámi sdělenou doručovací adresu. Konzultace bude dodána dohodnutým způsobem, tj. buď osobně ve sjednaném termínu a místě a nebo telefonicky, přes Skype či využitím jiného dálkového způsobu komunikace. Podrobnosti naleznete v bodech 7. a 8. tohoto článku.

2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude e-book, online kurz dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude e-book, online kurz dodán obratem po provedení platby. U kurzu bude obsah zpřístupňován postupně, dle harmonogramu uvedeného na úvodní stránce/nástěnce kurzu tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity a návaznosti v procesu vzdělávání. Pokud jste objednali knihu, bude vám odeslána nejpozději třetí pracovní den poté, kdy nám dorazila platba kupní ceny. Doručení trvá obvykle 2 až 3 pracovní dny. Konzultace bude uskutečněna v dohodnutém termínu.

3. NÁKLADY NA  DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů jsou účtovány náklady na dopravu pouze v případě prodeje knihy nebo jiného fyzického produktu z nabídky Prodejce/Poskytovatele. Konkrétní částka je uvedena na webovém rozhraní. S ohledem na charakter produktů nejsou účtovány náklady na dopravu u online produktů a e-booků.

4. Po dodání produktu si prosím u kurzu co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu, u knihy zkontrolujte, zda není poškozená nebo nejsou zjevné tiskové vady (typu chybějící stránky) a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosím, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

5. Digitální obsah (kurz, e-book, brožury a manuály) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx, .xlsx a pdf a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

6. Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat tištěnou knihu opakovaně a nebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. V případě, že byste knihu bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí knihy vzniknou.

7. Při poskytování konzultací se řídíme platnými právními předpisy a poskytujeme je s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, naší odbornosti a s ohledem na veškeré údaje vámi sdělené, jež mají význam pro řádné poskytování konzultací. Akceptací těchto VOP se zavazujete sdělit nám veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí konzultace, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně nám kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí konzultací potřebné. Veškeré údaje sdělené při poskytování konzultací nebo v souvislosti s ním jsou považované za důvěrné a jak vy, tak my se zavazujeme o nich zachovávat mlčenlivost a bez výslovného souhlasu druhé smluvní strany je nesdělovat třetím osobám. Je-li to s ohledem na charakter poskytované konzultace vhodné nebo stanovené zákonem, jsme oprávněni od vás požadovat poskytnutí potřebných údajů v písemné formě opatřené vaším podpisem.

8. Termín poskytnutí konzultace bude vždy mezi námi dohodnut buď písemně nebo mailem nebo telefonicky. Termíny se zásadně sjednávají na pracovní dny, na dobu od 8:30 do 15:00 hodin, nedohodnou-li se strany jinak. Zavazujeme se vám navrhnout aspoň 2 možné termíny v době do 14 dnů od uzavření smlouvy, pokud již nebude naše kapacita plně vyčerpána. V případě, že vám nemůžeme nabídnout termín v této lhůtě, jste oprávněni od smlouvy odstoupit.

Odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno mailem nebo poštou nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě, že se bez závažného důvodu a omluvy nedostavíte na sjednaný termín konzultace nebo opakovaně neposkytnete potřebnou součinnost, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. Dále pro odstoupení platí ustanovení následujícího článku těchto VOP.

9. Vyhrazujeme si právo upravit podrobněji podmínky Dodání produktů a dopravy v samostatném dokumentu.

VI.

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet.

1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx, .xlsx a pdf. K přehrání obsahu v online kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Tyto produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídáme za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu. 

3.  UŽIVATELSKÝ ÚČET. Pokud se na webovém rozhraní zaregistrujete, obratem obdržíte na vámi sdělenou mailovou adresu přístupové údaje pro přístup k uživatelskému účtu.  Pokud si zakoupíte on-line kurz, obdržíte pak přístupové údaje přímo pro zpřístupnění kurzu až po úhradě kupní ceny, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP).

Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující/Klient se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Samotný nákup produktů  je možné uskutečnit i bez registrace a založení uživatelského účtu, ale je možné, že se tím ochudíte o přístup k některým námi poskytovaným výhodám. V případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv jsme rovněž oprávněni po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.

VII.

Odstoupení od Smlouvy

1. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání tištěné knihy, pak jako Spotřebitel/Klient/Kupující máte podle § 1829 odst. 1 NOZ právo od této smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jste knihu převzali, protože jde o Smlouvu uzavřenou distančním způsobem. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na gs@gabrielaskodackova.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete v sekci Obchodní podmínky / General terms and conditions, v zápatí webu www.gabrielaskodackova.cz . V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

V případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu (e-booku, online kurzu, online brožur a manuálů), pak jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).

Je-li předmětem Smlouvy poskytnutí konzultace, pak na základě vaší výslovné žádosti učiněné v textové podobě můžeme započít s plněním našich povinností ze Smlouvy ve 14 denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ. V takovém případě ovšem vezměte prosím na vědomí, že v pokud byly služby splněny (tj. konzultace poskytnuta) před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemáte právo od smlouvy bez uvedení důvodů ve 14denní lhůtě odstoupit (§ 1837 písm. a) NOZ). Pokud by ve 14 denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy byla splněna jen část služeb (konzultací) a od smlouvy jste odstoupili, bude vám vrácena jen poměrná část sjednané ceny resp. jste povinni uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

3.    Protože nám záleží na vaší spokojenosti, poskytujeme vám nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě do 30 dnů od uzavřené Smlouvy odstoupit bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud produkt nesplní vaše očekávání. V takovém případě nás prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na gs@gabrielaskodackova.cz nebo písemně na naši adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 30denní lhůtě odstoupit od smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili.

3. Pokud jako spotřebitel/kupující odstoupíte od Smlouvy, jejímž předmětem byla koupě tištěné knihy nebo jiných fyzických produktů, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy nám předejte nebo zašlete zpět tištěnou knihu nebo jiné fyzické produkty, které jste od nás obdrželi dle této smlouvy. Při zasílání zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zásilku na dobírku. Náklady na vrácení knihy a jiných fyzických produktů, nesete sami. Knihu zašlete nepoškozenou a neopotřebovanou, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Ke knize a produktům, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o knihu u nás zakoupenou ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili. Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám kniha vrácená poškozená, opotřebená, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé a máme právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny a tedy v takovém případě bychom vám vrátili pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě. Při odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem byla koupě online kurzu jsme oprávněni vám ihned po odstoupení od Smlouvy znepřístupnit uživatelský účet a přístup do online kurzu.

4. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za produkt, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním produktu uhrazených. Pokud byla předmětem Smlouvy koupě tištěné knihy nebo jiných produktů a vy jste při  objednání nezvolili nejlevnější způsob dodání, dle zákona vám vrátíme částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání těchto produktů. Nejsme však povinni vám peníze vrátit dříve než nám knihu nebo produkty předáte zpět a nebo prokážete, že jste nám je zpět odeslali. Při odstoupení od Smlouvy vám peníze vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

5. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, máme právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručíme. V případě, že jsme od vás obdrželi před naším odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátíme vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

6. Kupující/Klient i Prodávající/Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem.

7. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VIII.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající/Poskytovatel vám odpovídáme, že produkt při převzetí nemá vady. V případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byla vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem. Je-li předmětem reklamace tištěná kniha nebo jiný fyzický produkt, prosím doručte ji osobně, poštou či obdobným způsobem na naší adresu uvedenou v čl. II VOP.

Pokud vám e-book, manuál, brožura nebo online kurz (resp. přístupové údaje k němu) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosíme, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“, „reklama“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce.

Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

IX.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese gs@gabrielaskodackova.cz .

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 

1.     Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího/Poskytovatele a Kupujícího/Klienta ze smlouvy vyplývající.

Smlouva o konzultačních a poradenských službách může být s Klientem uzavřena na dobu neurčitou. V tomto případe jsou způsoby ukončení smluvního vztahu uvedené přímo ve Smlouvě, která je svým obsahem nadřazena těmto VOP.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webu www.gabrielaskodackova.cz v zápatí – sekce: Ochrana osobních údajů /Protection of personal data.

3. Vezměte  prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 3. 2017.